top of page

REGULAMIN

Regulamin Pola Golfowego

 • Wszystkie osoby przebywające na terenie „TATFORT Golf Club” oraz korzystające z urządzeń i wyposażenia zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 • Na polu, driving range i putting green obowiązują reguły golfa (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews) i zasady etykiety golfa.

 • Każda gra na polu, jak również korzystanie z "driving range" i obszarów treningowych muszą być zgłoszone w recepcji klubu.

 • Członkowie klubu rejestrują grę za okazaniem karty członkowskiej. Osoby spoza klubu rejestrują grę po dokonaniu odpowiedniej opłaty i otrzymują kartę opłaty za pole.

 • Prawo do gry na polu mają osoby, które zapoznały się z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa na polu. Osoby, które grają po raz pierwszy na polu golfowym muszą przejść stosowne przeszkolenie u instruktora (osoba taka jest do dyspozycji grających po telefonicznym umówieniu się na spotkanie).

 • Rezerwacji terminów gry na polu można dokonywać telefonicznie pod numerem 56 655 06 28. Członkowie TATFORT Golf Club i ich goście mają pierwszeństwo w stosunku do innych osób. Nieprzybycie w oznaczonym czasie powoduje nieważność rezerwacji terminu.

 • Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia mogą przebywać na polu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub za pozwoleniem właściciela pola.

 • Zabieranie z pola treningowego (driving range) specjalnie oznaczonych piłek treningowych (tzw. driving range) jak również gra nimi na putting greenie i na polu jest niedozwolona.

 • Gra na polu osoby bez ważnej opłaty za pole (green fee) powoduje skasowanie podwójnej opłaty. Do kontroli kart upoważnieni są pracownicy pola i trenerzy.

 • Niedopuszczalny jest wstęp na pole w ciężkich butach z protektorem i butach na obcasach.

 • Przed uderzeniem piłki lub wykonaniem zamachu próbnego grający powinien upewnić się, że nikt nie stoi w pobliżu, eliminując tym samym niebezpieczeństwo uderzenia kogoś kijem lub piłką.

 • Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.

 • Nikt nie powinien poruszać się, rozmawiać, stać w pobliżu lub bezpośrednio za piłką, dołkiem, gdy zawodnik ustawia się do piłki lub wykonuje uderzenie.

 • Należy uniknąć wszelkiej zwłoki w grze. Zawodnicy poszukujący piłki powinni zasygnalizować grającym za nim, aby ich minęli, gdy okaże się, że poszukiwanie przedłuża się. Gest ten należy wykonać przed upływem przepisowych 5-ciu minut przeznaczonych na poszukiwania. Po zakończeniu gry zawodnicy powinni natychmiast opuścić green. Kartę z punktami należy wypełnić na następnym TEE.

 • Na obszarze tee zabronione jest wykonywane próbnych swingów które powodują wyrwanie trawy. Na tym terenie jest obowiązek gry z tzw. "kołeczków tee".

 • Rów oraz droga biegnące wzdłuż 1 dołka jest integralną cześcią pola golfowego i nie przysługuje na tych terenach żadna z ulg.

 • Bannery reklamowe znajdujące się w okolicach 6 dołka są traktowane jako utrudnienia nieruchome. Jeśli piłka gracza leży przy lub na utrudnieniu nieruchomym lub zakłócone jest jego ustawienie lub obszar zamierzonego swingu, gracz musi skorzystać z ulgi z regułą 24-2b.

 • Jeśli piłka znajdzie się na niewłaściwym greenie innego dołka gracz nie może jej zagrać i jest o obowiązany do skorzystania z ulgi z reguły 25-2b.

 • W czasie gry na greenie należy natychmiast naprawić wszelkie uszkodzenia darni spowodowane przez samego zawodnika lub jego piłkę. Uszkodzenia greenu spowodowane przez kolce butów należy naprawić po zakończeniu rozgrywki na greenie.

 • Należy unikać uszkadzania greenu przez umieszczanie na nim toreb. Zabronione jest jeżdżenie wózkami po greenach i putting greenie.

 • Pamiętaj o prawidłowym umieszczeniu proporczyka w dołku przed zejściem z greenu.

 • Przed wyjściem z bunkra należy zagrabić pozostawione zagłębienie i wygładzić wszelkie powstałe ślady.

 • „TATFORT Golf Club” w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu.

 • „TATFORT Golf Club” w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie przebywania na terenie Kompleksu golfowego, w szczególności za szkody w mieniu, bądź na osobie powstałe z winy lub wskutek niedbalstwa osób grających lub przebywających na terenie Kompleksu golfowego. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu golfowego przebywają na nim na własne ryzyko i koszt.

 • „TATFORT Golf Club” nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody spowodowane przez użytkowników pola spowodowane wybiciem piłki poza teren kompleksu golfowego.

 • TATFORT Golf Club w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia mienia oraz urazy.

 • Nie zaśmiecaj pola golfowego.

Regulamin Driving Range

Korzystający z Driving Range TATFORT GOLF CLUB zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 1. Teren driving range jest terenem pola golfowego. Osoby korzystające z driving range oraz osoby postronne przebywają na jego terenie na własne ryzyko i koszt.

 2. TATFORT Golf Club w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia mienia oraz urazy.

 3. Należy używać tylko piłki pobrane z maszyny.

 4. Należy wybijać piłki wyłącznie z trawiastych sztucznych mat - gra z trawy jest dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa.

 5. Wchodzenie na obszar wybijania piłek i ich zbieranie jest zabronione.

 6. Wybijanie piłek poza teren driving range ograniczony siatką jest surowo wzbronione, wskazane jest pozbieranie piłek wybitych poza teren driving range lub zapłacenie kary umownej ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia w wysokości 5 zł od piłki.

 7. Zabieranie piłek treningowych poza teren driving range jest zabronione.

 8. Wypożyczony sprzęt sportowy należy oddawać w ustalonym terminie, w stanie otrzymanym z wypożyczalni klubu.

 9. Przy telefonicznej rezerwacji miejsca należy przybyć punktualne, a chcąc z niej zrezygnować lub przełożyć należy zrobić to jak najszybciej.

 10. Jeżeli na obszarze wybijania piłek znajduje się zwierzę, należy przerywać trening i poinformować o tym fakcie obsługę pola.

 11. „TATFORT Golf Club” w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie przebywania na terenie , w szczególności za szkody w mieniu, bądź na osobie powstałe z winy lub wskutek niedbalstwa osób grających lub przebywających na terenie Kompleksu golfowego. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu golfowego przebywają na nim na własne ryzyko i koszt.

 12. „TATFORT Golf Club” nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody spowodowane przez użytkowników spowodowane wybiciem piłki poza teren kompleksu golfowego czy teren

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ:

 • Na pojedynczym stanowisku może trenować tylko jedna osoba.

 • Gracz powinien w momencie wymachu stać obiema nogami na macie.

 • Przed wykonaniem wymachu należy zwrócić uwagę czy kij nikomu nie zagraża.

 • W razie zranienia lub innego urazu należy zgłosić się do obsługi.

 • Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu przebywają na nim na własne ryzyko i koszt. „TATFORT Golf Club” w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, na osobie i urazy.

 • Grający ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej własnym działaniem, zachowaniem lub zaniechaniem w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

 • Nieprzestrzeganie Zasad Lokalnych oraz niniejszego Regulaminu może być skutkować zakazem wstępu na teren obiektu.

 

Pamiętaj golf jest grą, a pole golfowe, club house i parking obszarem szczególnej uprzejmości, niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka i komentowania gry innych.

bottom of page