REGULAMIN

Regulamin Pola Golfowego

 • Na polu, driving range i putting green obowiązują reguły golfa (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews) i zasady etykiety golfa

 • Każda gra na polu, jak również korzystanie z "driving range" i obszarów treningowych muszą być zgłoszone w recepcji klubu.

 • Członkowie klubu rejestrują grę za okazaniem karty członkowskiej. Osoby spoza klubu rejestrują grę po dokonaniu odpowiedniej opłaty i otrzymują kartę opłaty za pole.

 • Prawo do gry na polu mają osoby, które zapoznały się z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa na polu. Osoby, które grają po raz pierwszy na polu golfowym muszą przejść stosowne przeszkolenie u instruktora (osoba taka jest do dyspozycji grających po telefonicznym umówieniu się na spotkanie).

 • Rezerwacji terminów gry na polu można dokonywać telefonicznie pod numerem 56 655 06 28. Członkowie TATFORT Golf Club i ich goście mają pierwszeństwo w stosunku do innych osób. Nieprzybycie w oznaczonym czasie powoduje nieważność rezerwacji terminu.

 • Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia mogą przebywać na polu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub za pozwoleniem właściciela pola.

 • Zabieranie z pola treningowego (driving range) specjalnie oznaczonych piłek treningowych (tzw. driving range) jak również gra nimi na putting greenie i na polu jest niedozwolona.

 • Gra na polu osoby bez ważnej opłaty za pole (green fee) powoduje skasowanie podwójnej opłaty. Do kontroli kart upoważnieni są pracownicy pola i trenerzy.

 • Niedopuszczalny jest wstęp na pole w ciężkich butach z protektorem i butach na obcasach.

 • Przed uderzeniem piłki lub wykonaniem zamachu próbnego grający powinien upewnić się, że nikt nie stoi w pobliżu, eliminując tym samym niebezpieczeństwo uderzenia kogoś kijem lub piłką.

 • Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.

 • Nikt nie powinien poruszać się, rozmawiać, stać w pobliżu lub bezpośrednio za piłką, dołkiem, gdy zawodnik ustawia się do piłki lub wykonuje uderzenie.

 • Należy uniknąć wszelkiej zwłoki w grze. Zawodnicy poszukujący piłki powinni zasygnalizować grającym za nim, aby ich minęli, gdy okaże się, że poszukiwanie przedłuża się. Gest ten należy wykonać przed upływem przepisowych 5-ciu minut przeznaczonych na poszukiwania. Po zakończeniu gry zawodnicy powinni natychmiast opuścić green. Kartę z punktami należy wypełnić na następnym TEE.

 • Na obszarze tee zabronione jest wykonywane próbnych swingów które powodują wyrwanie trawy. Na tym terenie jest obowiązek gry z tzw. "kołeczków tee".

 • Rów oraz droga biegnące wzdłuż 1 dołka jest integralną cześcią pola golfowego i nie przysługuje na tych terenach żadna z ulg.

 • Bannery reklamowe znajdujące się w okolicach 6 dołka są traktowane jako utrudnienia nieruchome. Jeśli piłka gracza leży przy lub na utrudnieniu nieruchomym lub zakłócone jest jego ustawienie lub obszar zamierzonego swingu, gracz musi skorzystać z ulgi z regułą 24-2b.

 • Jeśli piłka znajdzie się na niewłaściwym greenie innego dołka gracz nie może jej zagrać i jest o obowiązany do skorzystania z ulgi z reguły 25-2b.

 • W czasie gry na greenie należy natychmiast naprawić wszelkie uszkodzenia darni spowodowane przez samego zawodnika lub jego piłkę. Uszkodzenia greenu spowodowane przez kolce butów należy naprawić po zakończeniu rozgrywki na greenie.

 • Należy unikać uszkadzania greenu przez umieszczanie na nim toreb. Zabronione jest jeżdżenie wózkami po greenach i putting greenie.

 • Pamiętaj o prawidłowym umieszczeniu proporczyka w dołku przed zejściem z greenu.

 • Przed wyjściem z bunkra należy zagrabić pozostawione zagłębienie i wygładzić wszelkie powstałe ślady.

 • Nie zaśmiecaj pola golfowego.

Regulamin Driving Range

Korzystający z Driving Range TATFORT GOLF CLUB zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 • Należy używać tylko piłki pobrane z maszyny.

 • Należy wybijać piłki wyłącznie z trawiastych sztucznych mat - gra z trawy jest dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa.

 • Wchodzenie na obszar wybijania piłek i ich zbieranie jest zabronione.

 • Wybijanie piłek poza teren driving range ograniczony siatką jest surowo wzbronione, wskazane jest pozbieranie piłek wybitych poza teren driving range lub zapłacenie kary umownej ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia w wysokości 5 zł od piłki.

 • Zabieranie piłek treningowych poza teren driving range jest zabronione.

 • Wypożyczony sprzęt sportowy należy oddawać w ustalonym terminie, w stanie otrzymanym z wypożyczalni klubu.

 • Przy telefonicznej rezerwacji miejsca należy przybyć punktualne, a chcąc z niej zrezygnować lub przełożyć należy zrobić to jak najszybciej.

 • Jeżeli na obszarze wybijania piłek znajduje się zwierzę, należy przerywać trening i poinformować o tym fakcie obsługę pola.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ:

 • Na pojedynczym stanowisku może trenować tylko jedna osoba.

 • Gracz powinien w momencie wymachu stać obiema nogami na macie.

 • Przed wykonaniem wymachu należy zwrócić uwagę czy kij nikomu nie zagraża.

 • W razie zranienia lub innego urazu należy zgłosić się do obsługi.

 • Grający ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu. Ewidentne nieprzestrzeganie Zasad Lokalnych oraz Regulaminu Driving Range może być ukarane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zakazem wstępu na teren obiektu, Pamiętaj golf jest grą, a pole golfowe, club house i parking obszarem szczególnej uprzejmości, niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka i komentowania gry innych.

Nasz Newsletter